Predstavitev

Kontakt

Tajništvo

Knjižnica

Fototeka

domov

Knjižnica

Franc Saša Šumi, univ. dipl. um. zg., e-mail
Marko Kitin, univ. dipl. fil. in liter. komparativist., e-mail

mag. Jakob Klemenčič, univ. dipl. um. zg. e-mail

soba 330, 331  

01/ 241 1220

Nastanek in oblikovanje knjižnice za umetnostno zgodovino je tesno povezan z začetki Seminarja za umetnostno zgodovino, ki je bil leta 1920 ustanovljen na Filozofski fakulteti. Ustanovitelj in prvi profesor dr. Izidor Cankar je že leta 1920 odkupil del zasebne knjižnice Avgusta Stegenška iz Maribora, ki je predstavljala temelj seminarske knjižnice. Nadaljnja zgodovina in razvoj oddelčne knjižnice sta zapisana v seminarski kroniki, ki jo je leta 1922 začel zapisovati Izidor Cankar. Z delovanjem knjižnice so bili povezani Anton Vodnik, Stanko Vumik, Gustav Ogrin, Jože Gregorič, Emilijan Cevc in Ivan Komelj. Prva inventarna knjiga se končuje z inventarno številko 3142.

Danes hrani oddelčna knjižnica približno 30.000 enot in prejema 67 naslovov tujih in domačih revij in ima 1026 rednih članov.

Prvi prostori knjižnice Oddelka za umetnostno zgodovino so bili v prostorih učiteljišča v Ljubljani. Od takrat se je knjižnica večkrat selila, zadnja prostorska reorganizacija je potekala leta 1993, ko je knjižnica dobila današnje prostore. Postavljena je po vzoru knjižnic s podobnim fondom v tujini. Zaradi redkosti in dragocenosti gradiva oddelčna knjižnica deluje kot čitalnica. Pristop do gradiva je prost. Na voljo je 20 študijskih mest, obisk pa je možen z izkaznicami Osrednje humanistične knjižnice FF, indeksi ali osebnimi izkaznicami.

Za obiskovalce je knjižnica med študijskim letom odprta od ponedeljka do četrtka od 9h-18h, v petek pa od 9h-14h. Knjižnični red je obešen na vidnem mestu v knjižnici in ga spoštujemo vsi. Poleg študentov in profesorjev Oddelka za umetnostno zgodovino knjižnico obiskuje še vrsta študentov z drugih oddelkov FF, pa tudi obiskovalci z drugih sorodnih ustanov (FA, ALU, SAZU, AGRFT).

Z letom 1995 smo začeli z računalniško obdelavo gradiva, urejamo si lastne podatkovne zbirke, ki so dostopne vsem obiskovalcem v knjižnici oddelka. Z letom 1996/97 smo se aktivno vključili v sistem COBISS/OPAC.

Je osrednja slovenska knjižnica za umetnostno zgodovino in skrbi za bibliografijo raziskovalcev za potrebe Agencije za raziskovalno dejavnost RS.


Pravilnik knjižnice Oddelka za umetnostno zgodovino

Delovni čas

Knjižnica je odprta v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 17. uro in v petek med 9. in 14. uro. Julija je knjižnica odprta v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9:00 do 13:00, v sredo pa od 11:00 do 15:00, avgusta pa od ponedeljka do četrtka od 9:00 do 15:00 in v petek od 9:00 do 13:00. V času kolektivnega dopusta je knjižnica zaprta.

Knjižnični red

Knjižnica oddelka je hkrati čitalnica, zato v njej ni dovoljeno glasno govorjenje in uporaba mobilnih telefonov.

Ob vstopu v knjižnico se je potrebno vpisati na evidenčni list oz. oddati študentsko izkaznico.

V knjižnico ni dovoljeno prinašati torb; te lahko spravite v omarice na hodniku. Ključ zanje dobite pri knjižničarjih.

V knjižnico ni dovoljeno prinašati hrane in pijače.

Uporabnik mora gradivo, ki ga ne potrebuje več, odložiti na za to namenjene odlagalne police.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli samolepilnih lističev za zaznamovanje strani v knjigah.

Izposoja

Čez teden izposoja gradiva ni dovoljena.

Izposoja knjig je možna samo ob petkih od 12h dalje. Izposojene knjige je potrebno vrniti v ponedeljek do 12 ure. Če knjige niso vrnjene, bralcu zaračunamo zamudnino (5,40€ kos/dan). Opomine za nevrnjeno gradivo pošiljamo ob sredah. Zamudnine in opomin zaračunamo po veljavnem ceniku OHK. Uporabnik z neporavnanimi obveznostmi ne more uporabljati storitev knjižnice, dokler ne vrne gradiva in ne poravna povzročenih stroškov (zamudnine, opomini).

Kakršnakoli izposoja na dom (ne glede na to, ali študent pripravlja seminarsko oz. diplomsko nalogo), daljša od treh dni, ni dovoljena.

Kakršnakoli druga izjemna izposoja je dovoljena le ob izpolnitvi posebnega obrazca, ki ga podpiše mentor ali predstojnik oddelka.

Izposoja je omejena na tri enote.

Omejitve pri izposoji na dom:

Ni si mogoče izposoditi leksike, priročnikov, periodike, separatov, redkih knjig ter gradiva, ki je v slabem fizičnem stanju. Knjig, ki so ob signaturi označene s črno piko, si ni mogoče izposoditi na dom, sicer pa bibliotekar po lastni presoji odloča o primernosti posameznih knjig za izposojo.

S črno piko ob signaturi na zadnji strani knjige je označeno gradivo, ki je bodisi pomembno (in mora zato biti ves čas dostopno v knjižnici), redko ali poškodovano.

Rezervacije

Uporabniki knjižnice si lahko rezervirajo gradivo, ki ga uporabljajo za študij v knjižnici. Rezervirajo si lahko 4 (štiri) knjižne enote za 5 (pet) delovnih dni.

Za rezervacijo je treba izpolniti temu namenjen obrazec, na katerem mora biti čitljivo napisano ime in priimek uporabnika, datum začetka in konca rezervacije ter signature rezerviranega gradiva. Rezerviranemu gradivu je namenjena polica ob oknu.

Rezervacije ne veljajo za gradivo, ki mora biti ves čas dostopno vsem uporabnikom (leksika, slovarji, pomembnejši pregledi, izpitna, seminarska literatura, periodika) in dragocenejše gradivo (knjige označene s črnimi pikami, knjige iz vitrine, diplomske, magistrske naloge ter doktorske disertacije).

V izrednih primerih si pridržujemo pravico razveljavitve rezervacije.

Fotokopiranje in skeniranje

Med tednom je dovoljena kratkotrajna izposoja gradiva za fotokopiranje. Gradivo je potrebno vrniti v 1 uri. Ob tem je potrebno izpolniti temu namenjen listič.

Izposoja za fotokopiranje je mogoča med 9. in 15. uro, ob petkih med 9. in 12. uro.

Za skener, ki je na voljo v knjižnici, je potrebno upoštevati posebna navodila (glej Navodila za uporabo skenerja).

Knjig, opremljenih s črno piko, leksikonov, splošnih pregledov in knjig iz vitrine ni dovoljeno odnašati iz knjižnice, niti za izposojo niti za fotokopiranje ali skeniranje. V dogovoru z knjižničarjem je dovoljeno fotografiranje tega gradiva.


Diplomske, magistrske in doktorske naloge

Ob uporabi tega gradiva je potrebno podpisati posebno izjavo.

Izposoja in reproduciranje s tehničnimi sredstvi (fotokopiranje, skeniranje) nista dovoljena v nobenem primeru.

Uporabnikom, ki večkrat kršijo pravila, se lahko prepove vsakršna uporaba knjižnice.

V Ljubljani, 17. 5. 2004, dopolnjeno 5. 7. 2011


Razlaga pik ob signaturi na zadnji strani knjige:

ČRNA Gradivo, ki je pomembno (zato mora biti ves čas dostopno v knjižnici), redko ali poškodovano.

(PREPOVED IZPOSOJE, FOTOKOPIRANJA, SKENIRANJA, REZERVACIJE).

 

TEMNO ZELENA Slovenija

MODRA Italija

RDEČA Francija

SIVA Nemčija

ORANŽNA Avstrija

SVETLO ZELENA Hrvaška