Katedre s predavatelji

Študij

domov

<< nazaj na seznam

Dr. Katja Mahnič

Docentka za področje obče umetnostne zgodovine

Kratka biografija

Katja Mahnič, rojena Žvanut 6.11.1971 v Kranju, sem leta 1997 na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani diplomirala z nalogo Pečati grofov in knezov Celjskih. Zvesti sopotnik: pečat kot simbol in del identitete srednjeveškega plemiča. Na istem oddelku sem leta 2001 uspešno zagovarjala tudi doktorsko delo z naslovom Podoba kot sporočilo: izbrani likovni viri za evropsko zgodovino od pozne antike do romanike.
Po zaključku dodiplomskega študija sem med 9.1. in 31.8.1998 poučevala umetnostno vzgojo na Srednji trgovski šoli v Ljubljani. Od 1.11.1998 do 31.10.2001 sem bila kot mlada raziskovalka zaposlena v Narodnem muzeju Slovenije. V šolskem letu 2001/2002 pa sem poučevala umetnostno zgodovino na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Od 1.1.2003 sem redno zaposlena na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete.
 

Raziskovalna področja

• podoba kot zgodovinski vir
• materialna kultura
• kulturna dediščina
• muzeji
 

Raziskovalni projekti

Od začetka leta 2004 do konca leta 2017 sem bila vključena v raziskovalni program Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (raziskave materialne kulture na Slovenskem), ki je potekal v sodelovanju Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Narodnega muzeja Slovenije.

Izbrana bibliografija


• Pečati grofov Celjskih. Seals of the counts of Celje, Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev, 2, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2001.
• The Tassilo Chalice Style: Problems of Interpretation and Definition, Hortus Artium Medievalium. Journal of the International Research Centre for Late Antiquity and Middle Ages, Vol. 8, Motovun: International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, Zagreb: International Centres of Croatian Universities, Istra, University of Zagreb, 2002, str. 273-288.
• Pleteninasta plastika in poskus njene interpretacije, Annales: Anali za istrske in mediteranske študije. Annali di Studi Istriani e Mediterranei. Annals for Istrian and Mediterranean Studies. Series historia naturalis, let. 13, št. 2, Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije 2003, str. 221-246.
• Prispevek k preučevanju srednjeveških ženskih pečatov, v: Mihelič, D. (ur.): Ad fontes. Otorepčev zbornik, Ljubljana: ZRC SAZU, 2005, str. 213-226.
• Srednjeveški ženski pečati iz Arhiva Republike Slovenije. Medieval Women's Seals in the Archives of the Republic of Slovenia, Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev, 5, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije in Arhiv Republike Slovenije, 2006.
• Brati Plinija. O Pliniju starejšem, likovni umetnosti in metodi, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. I/1, 2007, str. 37-69.
• Pečati gospodov Žovneških in grofov Celjskih. Odraz političnih ambicij plemiške rodbine. Seals of the House of Seuneg and Cilli. A Manifestation of a Noble Family s Political Ambition, v: Dular, Anja et alii (ur.): Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč. Objects as Manifestations of Taste, Prestige and Power, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 11-43.
• Plinij Starejši o Fejdiu. Plinijevo Naravoslovje kot vir za umetnostno zgodovino, v: Germ, Tine, Mahnič, Katja, Osvald, Monika in Melina Graziella: Plinij Starejši in antična umetnost. Razprave, Ljubljana: Modrijan, 2010, str. 29-68.
• Ladislav Benesch o svojem spomeniškovarstvenem delu, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. V/2, 2011, str. 211-231.
• Muzeologija v okviru študijskega programa umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, v: Jenko, Mojca (ur.): Slovenski muzeji v 21. stoletju. Kako naprej? Zborovanje Slovenskega muzejskega društva Maribor, 12.-13.10.2012. Muzejska knjižnica 7, Ljubljana: Slovensko muzejsko društvo, 2012, str. 18-21.
• Imago militis. Podoba viteza v srednjeveških upodobitvah, v: Lazar, Tomaž, Nabergoj, Tomaž in Jerin, Barbara (ur.): Vitez, dama in zmaj. Dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem 1: Razprave, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, [2011] 2012, str. 173-180.
• Vključitev del Ladislava pl. Benescha v muzejsko zbirko slik Kranjskega deželnega muzeja, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. VII/2, 2013, str. 207-219.
• Lieutenant-Colonel, Painter and Correspondent of the Central Commission, v: Valentina Bevc Varl, Oskar Habjanič (ur.): Evropa v času Franza Liszta / Europe in the Time of Franz Liszt. Zbornik mednarodnega simpozija 13.-15.10.2016 / The Collected Volume of the Symposium 13.-15.10.2016. Zbirka / Collection MUSEOEUROPE 3, Maribor: Pokrajinski muzej Maribor, 2016, str. 185-194.
• Josip Mantuani in moderni muzej. Prispevek k razumevanju Mantuanijeveih prizadevanj za reorganizacijo Deželnega muzeja za Kranjsko, Zbornik za umetnostno zgodovino, n.v. LII, 2016, str. 199-220.
• Med veščino pripovedovanja dobre zgodbe in interaktivno participatorno prakso. Interpretacija dediščine: nekaj historiografskih in konceptualnih poudarkov / Between the art of telling a good story and an interactive participatory practice. Heritage interpretation: some historiographical and conceptual considerations, v: Nadja Terčon, Verena Vidrih Perko (ur.): Muzeji dediščina in kulturna krajina / Museums, Heritage and Cultural Landscape. Zbornik / Acta. I. Mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD – SMS – ICOM / I. International Congress of Slovenian Museums, Piran, 20.-22.10.2016, Radovljica: SMD, Ljubljana: SMS, Celje: ICOM Slovenije, 2017, str. 249-260.


Iskanje kompletne bibliografije (IZUM)