Katedre s predavatelji

Študij

domov

<< nazaj na seznam

Dr. Nataša Golob

Redna profesorica za umetnost srednjega veka v Zahodni Evropi

Kratka biografija

Po maturi na Gimnaziji Celje (1966) sem študirala umetnostno zgodovino in francoski jezik s književnostjo, h kateremu sem dodala še italijanski jezik. Magistrski temi iz ikonografije (Dvanajstero mesecev: povezave in ikonografija likovnih del in literarnih ciklov, mentor prof. dr. Luc Menaše) je sledil doktorat (Poslikani leseni stropi na Slovenskem do začetka 18. stoletja, mentor prof. dr. Nace Šumi). Od leta 1986 sem zaposlena na Filozofski fakulteti, na katedri za občo umetnostno zgodovino. Predavam nekatere predmete, ki jim je podobo začrtal moj profesor, dr. Luc Menaše. To so Umetnost srednjega veka v Zahodni Evropi (štiriletni cikel), Izbrana poglavja (vsebine se spremenijo vsako leto) in Seminar (vsebine se prav tako menjajo).

V študijskem letu 1996/1997 sem uvedla nov predmet Uvod v ikonografijo s proseminarjem, v študijskem letu 1997/1998 pa predmet Kodikologija – rokopisno gradivo na oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete.

V podiplomskih programih sodelujem z oddelkom za arheologijo Filozofske fakultete, z Università degli studi v Vidmu (Udine, Italija), Filozofsko fakulteto na Reki in Novo fakulteto v Lizboni. 

Predavala sem na številnih znanstvenih srečanjih, z vabljenimi predavanji sem gostovala na univerzah in akademijah v tujini (Rim, Erice, Bruselj, Jeruzalem, Boston, Yale University, Amsterdam, Breže, Rein, Dunaj – tudi na Avstrijski akademiji znanosti in na Inštitutu Otta Pächta itd.), na Mednarodnem centru hrvaških vseučilišč v Dubrovniku sem 1998 imela cikel predavanj s kodikološkimi vsebinami.   

V študijskem letu 1993/1994 sem bila prodekanica Filozofske fakultete, od jeseni 1996 do jeseni 2000 pa predstojnica oddelka za umetnostno zgodovino. V jeseni 1998 sem vodila organizacijo mednarodnega simpozija o Francesco Robba in beneško kiparstvo 18. stoletja.   

Bila sem avtorica dveh samostojnih razstav: Stiški rokopisi iz 12. stoletja (Ljubljana, Narodna galerija 1994) in Srednjeveški rokopisi iz Žičke kartuzije 1160-1560 (Ljubljana, Narodna galerija 2006-2007). Kot soavtorica sem sodelovala pri razstavi Biblije na Slovenskem (Ljubljana, Narodna galerija 1996) in razstavi in simpoziju Zapis in podoba: ohranjanje, obnavljanje, oživljanje (Ljubljana, Arhiv republike Slovenije 1996). Sodelovala sem tudi pri drugih razstavah v Sloveniji in Avstriji.  

Od 1995 do 2005 sem bila predsednica Kurikularne komisije za umetnostno zgodovino in sem vodila pogajanja za ohranitev predmeta v slovenskih srednjih šolah, vpeljala sem Stalno strokovno spopolnjevanje za učitelje umetnostne zgodovine in vodila nastajanje učnih načrtov za vse učne načrte umetnostne zgodovine v srednjih šolah, od dualnih programov do obče in klasične gimnazije ter maturitetnega programa. Vpeljala sem tudi umetnostno zgodovino kot obvezni izbirni predmet za zadnjo triado v osnovnem šolstvu. S tem je povezan tudi nastanek učbenika za srednje šole in treh učbenikov za devetletko. 

V prizadevanjih za ozaveščanje širše javnosti o pomenu umetnosti, prepoznavanju umetnostnih spomenikov in varovanju dediščine sem bila avtorica več scenarijev za televizijske oddaje in dokumentarne filme ter vodim projekt »Pogled na…« na Televizijo Slovenija.

 

Raziskovalna področja

V zadnjih letih je večina raziskovalne pozornosti namenjena srednjeveškim rokopisom, kjer želim evidentirati in z vseh vidikov kodikologije opredeliti srednjeveške rokopise in fragmente, ki so povezani s slovenskimi kraji in so sedaj bodisi v Sloveniji ali v zbirkah v tujini. Od leta 1993 sem članica APICES (Association paléographie, culture, écriture, scribes), leta 1995 sem bila sprejeta v CIPL (Comité international de paléographie latine) in sem od 2005 članica predsedstva te krovne organizacije raziskovalcev srednjeveških rokopisov.

Projektno sem sodelovala s Hebrejsko univerzo v Jeruzalemu, še vedno (od 1994 dalje) teče bilateralni projekt Katalogiziranje srednjeveških rokopisov v slovenskih in avstrijskih knjižnicah in arhivih  s Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters pri Avstrijski akademiji znanosti.

Vključena sem v programsko skupino Literarno-primerjalne in literarno-teoretske raziskave, ki jo vodi prof. dr. Tomo Virk.

Pozornost namenjam tudi ikonografskim študijam, ki so imanenten del literarno-kodikoloških raziskav, ter sodelujem pri restavratorsko-konzervatorskih projektih zlasti vseh tipov rokopisnih in tiskanih knjig ter pri obnovitvenih projektih  poslikanih lesenih stropov v Sloveniji.  

 

Pomembnejše objave

Članki:

Poslikani leseni stropi v Zahodni Evropi: iz virov za zgodnji in visoki srednji vek, v: Zbornik za umetnostno zgodovino, XXIII/1987, 35-53.
Folknandova podoba: zgledi in posnetki, v: Zbornik za umetnostno zgodovino, XXVI/1990, 35-50.
Uvod k umetnostnozgodovinski metodi datacije srednjeveških rokopisov, v: Zgodovinski časopis, 1992, 2, 151-163.
A Few Commentsss on Glagolic Colophons, v: "Scriibi e colofoni", Spoleto 1995, 449-463.
"Obsecro te" - images of Manuscript workers, v: Arte medievale, 1994/2 (1995), 97-112.
Pergamenti, zrcala in nekaj kodikoloških opomb, v: Zbornik Brižinski spomeniki, Ljubljana 1996, 43-55.
Johannes von Werd de Augusta - potujoči iluminator? v: Gotika v Sloveniji, Ljubljana 1996, 387-396.
Podobe v Bibliji in iz nje, v: Biblije na Slovenskem, Ljubljana 1996, 31-49.
Marijino oznanjenje kot upodobitev "Mulier docta" v umetnosti poznega srednjega veka, v: Bogoslovni vestnik, 1997/1, 187-200.

Knjige:

Poslikani leseni stropi na Slovenskem do začetka 18. stoletja, Ljubljana 1988
Srednjeveški kodeksi iz Stične, XII. stoletje, Ljubljana 1994 (in London 1996)

Iskanje kompletne bibliografije (IZUM)