-

Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani

Oddelek za filozofijo 

 

Splošno o študiju filozofije

Glej tudi:
- Predmetniki dodiplomskega študija filozofije in
- Diplomski red

1. Naslov in vrsta študijskega programa ter smeri

Študij filozofije poteka na ljubljanski univerzi neprekinjeno od leta 1919, ko je bila univerza ustanovljena. Na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani se danes izvajajo tri smeri dodiplomskega študija:

 • samostojna (enopredmetna)
 • dvopredmetna pedagoška
 • dvopredmetna nepedagoška.

Kot dvopredmetni študij se v obeh oblikah povezuje z enim od študijev na Filozofski fakulteti ali po sporazumu na drugih fakultetah. Kot dodatni študij se lahko študira v skladu z zadevnimi predpisi.

2. Temeljni cilji programa

Študijski program usposablja bodoče univerzitetne diplomirane filozofe in univerzitetne diplomirane filozofinje oz. profesorje filozofije in profesorice filozofije tako, da pridobijo znanja in metode s področja filozofije, se razgledajo po filozofskih disciplinah in njihovih predmetih, razvijejo zmožnosti filozofskega ustnega in pisnega nastopanja, in obvladajo nekatera praktična znanja, potrebna za opravljanje poklica.

3. Trajanje programa

Študij filozofije na vseh smereh (samostojna, dvopredmetna pedagoška in dvopredmetna nepedagoška) traja štiri leta. Absolventski staž traja eno leto.

4. Način izvajanja programa

Program se izvaja s predavanji, seminarskim delom in vajami. Od študentk in študentov zahteva način izvedbe precej samostojnega dela z literaturo, znanje tujih jezikov in obvladovanje javne besede (pisne in ustne). Preverjanje znanja se opravlja s proseminarskimi eksplikacijami, seminarskimi nalogami in izpiti. Zaključni izpit predstavlja izdelava in zagovor diplomske naloge.

5. Predhodni programi in pogoji za vpis

Končana gimnazija z maturo oziroma matura s splošnoizobraževalnima predmetoma in druge srednje šole v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.

6. Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje med letniki, za ponavljanje in podaljševanje statusa študenta ter za prehode med raznimi vrstami programov so poleg objavljenih prestopnih pogojev določeni z Zakonom o visokem šolstvu.

7. Pogoji za dokončanje programa

Študent oz. študentka mora do zagovora diplomskega dela opraviti vse obveznosti (proseminarske eksplikacije, seminarske naloge, izpite), ki sledijo iz njegovega študijskega programa. Študij se zaključi z diplomsko nalogo, ki je pisni strokovni elaborat, opremljen z znanstvenim aparatom in napisan v korektnem slovenskem jeziku (pri tujih študentih izjemoma v enem od svetovnih jezikov z obveznim povzetkom v slovenščini), v obsegu, ki ga terja strokovna obdelava snovi. Pri diplomskem delu za zaključek študija samostojne smeri se pričakuje raziskovalni pristop, pri diplomskem delu za zaključek študija dvopredmetne smeri pa zadošča strokovna usposobljenost in korektnost. Tematika diplomskega dela se določa v sporazumu med kandidatom oz. kandidatko in mentorjem, ali pa z izbiro izmed tem, ki jih ob začetku leta razpiše oddelek. Zagovor sprejetega diplomskega dela pred komisijo je javen.

8. Povezanost z drugimi programi (prehodi med programi)

Prehodi med programi so urejeni bodisi s pravili, ki veljajo na Filozofski fakulteti (za prehode med programi, ki jih izvaja Filozofska fakulteta), bodisi s statutom in pravili, ki veljajo v okviru Univerze v Ljubljani. Za prehode med programi z drugih univerz na študij filozofije na Filozofski fakulteti veljajo poleg splošnih pravil in pogojev Zakona o visokem šolstvu in statuta Univerze v Ljubljani pravila, ki določajo postopek prehoda na Filozofsko fakulteto, in meduniverzitetni oz. medfakultetni sporazumi, ki jih je z drugimi univerzami sklenila Univerza v Ljubljani oz. Filozofska fakulteta.

9. Strokovni naslov

Z diplomo se pridobe naslednji strokovni naslovi:

 • na samostojni smeri: univerzitetni diplomirani filozof oz. univerzitetna diplomirana filozofinja (okrajšava univ. dipl. fil.)
 • na dvopredmetno pedagoški smeri: profesor filozofije oz. profesorica filozofije in (naslov z drugega predmeta). Okrajšava prof. fil.
 • na dvopredmetni nepedagoški: univerzitetni diplomirani filozof oz. univerzitetna diplomirana filozofinja (okrajšava univ. dipl. fil.) in (naslov z drugega predmeta).

Študent oz. študentka samostojne smeri, ki opravi dodatni paket pedagoških predmetov na Centru za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete in obveznosti iz predmeta Didaktika filozofije, si pridobi naslov univerzitetni diplomirani filozof - profesor filozofije oz. univerzitetna diplomirana filozofinja - profesorica filozofije.

10. Lik diplomanta oz. diplomantke

Samostojna smer

Diplomant oz. diplomantka samostojne smeri - univerzitetni diplomirani filozof oz. univerzitetna diplomirana filozofinja - profesorica filozofije je strokovni in kulturni delavec, ki je usposobljen zlasti za naslednja dela in naloge:

 • strokovno in raziskovalno delo na področju filozofije,
 • delo v kulturnih ustanovah: knjižnicah, založbah, uredništvih revij in časopisov, RTV in drugih medijih, zlasti za področje filozofije,
 • publicistično delo in prevajanje filozofskih in sorodnih besedil,
 • zunajšolsko izobraževalno delo,
 • z nazivom univerzitetni diplomirani filozof - profesor filozofije oz. univerzitetna diplomirana filozofinja - profesorica filozofije poučevanje filozofije v srednjih šolah.

Ta dela in naloge terjajo od diplomanta oz. diplomantke, da se stalno strokovno izpopolnjuje in osebnostno oblikuje ob kritičnem preverjanju gradiva in lastne recepcije le-tega. Izpopolnjuje se lahko tudi na specialističnih študijih ali na podiplomskem magistrskem oziroma doktorskem študiju pod splošnimi pogoji teh študijev.

Dvopredmetna pedagoška smer

Diplomant oz. diplomantka dvopredmetne pedagoške smeri (profesor filozofije in… oz. profesorica filozofije in...) se usposobi za poučevanje filozofije v srednjem šolstvu in v izvenšolskih dejavnostih. Kdor je končal filozofijo kot dvopredmetno pedagoško smer, lahko nadaljuje študij na podiplomski stopnji ali kot doktorski študij, zlasti v pedagoški orientaciji.

Dvopredmetna nepedagoška smer

Diplomant oz. diplomantka dvopredmetne nepedagoške smeri (profesor filozofije in… oz. profesorica filozofije in...) se usposobi za strokovno in kulturno delo, zlasti za

 • strokovno in raziskovalno delo na interdisciplinarnem področju z drugim predmetom,
 • delo v kulturnih ustanovah,
 • publicistično in prevajalsko delo na interdisciplinarnem področju,
 • zunajšolsko izobraževalno delo.

Click Here!