PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

DRUGOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI :
BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKI IN ZALOŽNIŠKI ŠTUDIJI 2017/18
BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKI IN ZALOŽNIŠKI ŠTUDIJI 2018/19
Eden od velikih izzivov za sodobne družbe je tudi tako imenovana informacijska eksplozija: ogromna količina informacij, ki onemogoča, da bi vsak posameznik ob pravem času dobil pravo informacijo za rešitev svojega informacijskega problema. Strokovno in znanstveno področje bibliotekarstva, informacijskih in založniških študiji se ukvarja s proučevanjem vseh vidikov informacij od nastanka do uporabe ter z načrtovanjem procesov in storitev za učinkovit dostop do informacij. Prav zato je poklic takega informacijskega strokovnjaka, kot ga izobražujemo v programu Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji, eden od poklicev prihodnosti.

BIBLIOTEKARSTVO (vpis do 2015/2016)
Bibliotekarstvo je sodobna, aktualna in dinamična dejavnost, čeprav njeni začetki segajo v čas antike. V primerjavi s preteklostjo se bibliotekarji danes ne ukvarjajo le s knjigami v papirni obliki, temveč tudi z drugimi, npr. elektronskimi publikacijami. Bibliotekarji vzpostavljamo mostove med bralci in avtorji oz. knjižničnim gradivom, kar pomeni, da znamo knjižnično gradivo strokovno obdelati po mednarodnih standardih, ter želeno gradivo in informacije hitro in enostavno najti. Ker pri sedanjem razvoju informacijske tehnologije to delo ni intuitivno, v študijskem programu ponudimo strokovno znanje, ki bo kandidatom omogočilo napredovanje tudi po zaključku študija. Diplomant (mag. bibl.) je usposobljen za samostojno in vodstveno delo v knjižnicah, informacijskih in dokumentacijskih centrih ter podobnih ustanovah, ki se ukvarjajo s pridobivanjem, urejanjem, shranjevanjem in posredovanjem publikacij in informacij.

INFORMACIJSKA ZNANOST Z BIBLIOTEKARSTVOM (vpis do 2015/2016)
Eden velikih izzivov sodobne družbe je tudi tako imenovana informacijska eksplozija: ogromna količina informacij, ki onemogoča, da bi vsak posameznik ob pravem času dobil pravo informacijo za rešitev svojega problema. Informacijska znanost se ukvarja s proučevanjem vseh vidikov informacij od nastanka do uporabe in z načrtovanjem procesov in storitev za učinkovit dostop do informacij. Prav zato je poklic informacijskega strokovnjaka, za katerega izobražujemo v tem programu, eden od poklicev prihodnosti. Diplomant (mag. inf. ved) je usposobljen za strokovna in vodstvena delovna mesta v različnih informacijskih ustanovah, kjer so potrebna znanja s področja organizacije informacij tako v gospodarstvu kot v negospodarstvu, npr. mediji, vladne in uradne organizacije, arhivi, specialne, visokošolske knjižnice.

ZALOŽNIŠKI ŠTUDIJI (vpis do 2015/2016)
Knjižno založništvo je dinamičen in naglo spreminjajoč se poklic, zanimiv za vse, ki jih zanima delo v mednarodnem okolju, ki bi radi spoznali skrivnosti knjige kot najstarejšega medija, hkrati pa so odprti tudi do vseh čudovitih inovacij in sprememb, ki jih prinaša digitalizacija. Pri študiju se boste spoznali z osnovami poklica, si od blizu ogledali delo v domačih in tujih knjižnih založbah. Diplomant (mag. zal.) je usposobljen za samostojno delo v knjižno-založniških in drugih medijskih hišah, ter v vseh gospodarskih, vladnih in nevladnih organizacijah, v katerih poteka založniška dejavnost. Opravlja lahko vse zahtevnejša uredniška dela. Usposobljen je za strokovna in vodstvena delovna mesta v knjižno-založniških in drugih medijskih hišah, ter v vseh gospodarskih, vladnih in nevladnih organizacijah, v katerih poteka založniška dejavnost preko spleta ali z objavami v tiskanem mediju.